เกี่ยวกับโครงการ

          บทบาทที่สำคัญของพิพิธภัณฑ์ในการเรียนรู้ คือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิทรรศการและผู้เข้าชมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประสบการณ์เรียนรู้ นอกเหนือจากสาระองค์ความรู้ที่นำเสนอผ่านนิทรรศการแล้ว การใช้กรอบแนวคิดกระตุ้นให้ผู้ชมพิจารณาถึงความสำคัญของข้อมูลในเชิงลึกจนสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้นั้นๆ ได้ หรือท้าทายให้ผู้ชมเกิดการคิดเชิงวิเคราะห์ และเกิดกระบวนการสร้างองค์ความรู้ขึ้นด้วยตนเอง จึงจะทำให้การศึกษาในพิพิธภัณฑ์เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นการเรียนรู้ที่ยืนยาวกว่าการท่องจำความรู้ พิพิธภัณฑ์ถือว่าเป็นสิ่งกระตุ้นและสนับสนุนสังคมแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้จากวัตถุจริงที่ตั้งแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์เป็นการกระตุ้นให้เกิดการกระหายใคร่รู้ เกิดความคิดสร้างสรรค์ระหว่างการชมผลงาน ผู้ชมจะบังเกิดความคิดใหม่ ความรู้ใหม่ก่อให้เกิดการพัฒนาการทุกระดับของการศึกษา นับแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ วัยชรา 

          แนวทางเพื่อให้พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างแท้จริง พิพิธภัณฑ์ต้องใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อให้ผู้ชมเข้าถึงการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่นำมาใช้ในการเสนอผลงานนั้น จะเป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับการเก็บข้อมูล รวมทั้งเป็นประตูเปิดสู่พิพิธภัณฑ์ ผู้ชมสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาเหล่านี้ได้ทันทีโดยผ่านทางอินเตอร์เน็ต พิพิธภัณฑ์สามารถบรรจุเรื่องราวไว้ในสื่อที่หลากหลาย และหากพิพิธภัณฑ์ร่วมมือกับห้องสมุดของรัฐและศูนย์หรือแหล่งความรู้ชุมชนอื่น ๆ แล้วก็สามารถให้บริการประชาชนในท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยในงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศได้นำเสนอผลการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบของการจำลองพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพสามมิติ ซึ่งสามารถสร้างการรับรู้เสมือนได้อยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนั้นผ่านเว็บไซต์ 

          โครงการ การพัฒนาแอปพลิเคชันพิพิธภัณฑ์เสมือนแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน: กรณีศึกษา 10 พิพิธภัณฑ์ของไทย และโครงการการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้เสมือนจริงพิพิธภัณฑ์ไทย  เป็นโครงการความร่วมมือ ระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ ประจำปี 2560 และ 2562  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบดูแลพิพิธภัณฑ์เป้าหมายทั้ง 10 แห่งเป็นอย่างดี ประกอบด้วย  มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) กรมศิลปากร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  และกรมทรัพยากรธรณี   เพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑ์เสมือนในรูปแบบแอปพลิเคชันที่ชื่อ VRSIAM และเว็บไซต์ www.vrsiam.org โดนนำเสนอสภาพแวดล้อมของพิพิธภัณฑ์  พัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ในรูปแบบ e-Book  และรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การพัฒนาแนวทางหรือคู่มือในการดำเนินการเพื่อใช้ในการศึกษา   การแสดงโมเดลสามมิติวัตถุจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ เพื่อสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ในการเรียนรู้ให้กับผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ โดยสามารถเข้าชมได้ทุกที่ ทุกเวลา สามารถเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับประชาชนได้โดยไม่มีขีดจำกัด

          โดยในปี 2564 โครงการการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้เสมือนจริงพิพิธภัณฑ์ไทย ได้รับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ ค่าของแผ่นดิน ด้านการส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2564 ประเภทโครงการ จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. สร้างภาพเสมือนพิพิธภัณฑ์ในมุมมอง 360 องศาและสร้างสื่อมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์จำนวน 10 พิพิธภัณฑ์

2. สแกนภาพวัตถุโบราณและวัตถุจัดแสดงเพื่อจัดทำฐานข้อมูลและแสดงผลในรูปแบบโมเดลสามมิติ

3. พัฒนาแอปพลิเคชันพิพิธภัณฑ์เสมือนปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยี Virtual Reality จำนวน 1 แอปพลิเคชัน

4. พัฒนาแผนกิจกรรมและใบงานเพื่อใช้ในการเรียนรู้แหล่งการเรียนรู้เสมือนจริงพิพิธภัณฑ์ไทย 

5. ฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อนำแผนกิจกรรมและใบงานไปใช้ในการเรียนรู้แหล่งการเรียนรู้เสมือนจริงพิพิธภัณฑ์ไทย

6. ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันพิพิธภัณฑ์เสมือนปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยี Virtual Reality 

พิพิธภัณฑ์เป้าหมายของการดำเนินโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผศ. ดร. สุชาติ แสนพิช หัวหน้าโครงการ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-504-7393 / 081-682-2369
E-mail: [email protected], [email protected]

ผศ. ดร. พัฒนา ศิริกุลพิพัฒน์ ผู้ร่วมโครงการ

อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โทรศัพท์ 02-504-7393
E-mail: [email protected]

ผศ. ดร. พิสิษฐ์ ณัฎประเสริฐ ผู้ร่วมโครงการ

อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาบริหารและการจัดการการศึกษา แขนงวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
โทรศัพท์ 02-504-7850 / 085-119-3599
E-mail:  [email protected]

ติดต่อ

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์. 0-2504-7393

Email: [email protected]