ประวัติ ผศ.ดร.สุชาติ แสนพิช

ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  แสนพิช

 

พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน   อาจารย์ประจำแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
                                             สาขาวิชาศิลปศาสตร์
                                             มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ. 2557 – 2564       อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา 
                                             มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ. 2561- 2563        รองผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
                                             มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ. 2559-2561          รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
                                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ.2555-2557           ตำแหน่ง Curriculum and Instruction Manager 
                                              บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด (ในเครือ True Corporation)

พ.ศ.2553-2555           ตำแหน่ง Senior Officer 
                                              บริษัท ทรู ดิจิตอล คอนเท้น แอนด์ มีเดีย จำกัด 
                                              (ในเครือ True Corporation)

พ.ศ. 2549-2553         อาจารย์ประจำสาขาวิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ
                                              มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พ.ศ.2548-2549           เจ้าหน้าที่แผนกการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอิเลคทรอนิกส์ 
                                              ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

 

 

การศึกษา

 • พ.ศ.2558  ปริญญาเอก (ศษ.ด) สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์                     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • พ.ศ. 2556  Leader Developing Leaders: LDL
                     บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2555  Certificate of Educational Technology,
                      University of Northern Colorado – Greeley Colorado USA
 • พ.ศ.2548  ปริญญาโท (ศษ.ม) สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา 
                     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • พ.ศ.2546  ปริญญาตรี (ศษ.บ) สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
                     คณะศึกษาศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คลอง 6 
 • ..2549  อบรมโครงการ Training/Workshop: Instructional Design 
                     For
   e-Learning มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (SEAMEO SEAMOLEC)
 •  พ.ศ.2550  อบรมโครงการ Pre-Professional Training Program                                                      หลักสูตรAnimation  สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
                       แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)  

 

 

ผลงาน

  • หัวหน้าโครงการการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้เสมือนจริงพิพิธภัณฑ์ไทย สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2562
  • หัวหน้าโครงการการพัฒนาแอพพลิเคชั่นพิพิธภัณฑ์เสมือนแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน: กรณีศึกษา 10 พิพิธภัณฑ์ของไทย สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2560
  • ผู้พัฒนาแอพพลิเคชัน (AR) Thai Massage ภายใต้โครงการวิจัย การพัฒนามัลติมีเดียความจริงเสมือนสำหรับการนวดไทยเพื่อบำบัดโรค ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2561 (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  • ผู้พัฒนาแอพพลิเคชัน (AR) STOU English ภายใต้โครงการวิจัย การพัฒนามัลติมีเดียความจริงเสมือนสำหรับการเรียนการสอนทางไกลของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีงบประมาณ 2560
  • ผู้พัฒนาแอพพลิเคชัน (AR) King Bhumibol Adulyadej Researches ภายใต้โครงการพัฒนาหนังสือตามรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งการวิจัยไทย
  • หัวหน้าโครงการ Muay Thai Card Game Exercise ทุนสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พ.ศ. 2558
  • ผู้ผลิตรายการ แอนิเมชั่น เรื่อง พญาคันคาก องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ Thai PBS)
  • รางวัลชนะเลิศ True Innovation Awards 2014 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ผลงาน Playing is Learning พ.ศ. 2555
  • ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการผลิตแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง พญาคันคาก ทุนสนับสนุนจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย   กระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้โครงการและกิจกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ประจำปี พ.ศ. 2553
  • หัวหน้าโครงการฝึกอบรมเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้เครื่องมือในกลุ่ม Education Applications สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • รางวัลอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น ด้านการวิจัย พ.ศ. 2550 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
  • หัวหน้าโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้บทเรียน e-Learning จำนวน 20 รายวิชา ของอุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม  จ.มหาสารคาม พ.ศ. 2553
  • หนังสือการผลิตแอนิเมชัน 2 มิติ เขียนร่วมกับอาจารย์สืบศิริ แซ่ลี้  2552 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • หนังสือการออกแบบสื่อนฤมิตเบื้องต้นเขียนร่วมกับอาจารย์สืบศิริ แซ่ลี้ 2552 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสื่อการเรียนการสอน โครงการ TAM-Camp Competition 2006
  • เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 1205420 Digital Video Production (3 หน่วยกิต) สาขาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

งานวิจัย

  • หัวหน้าโครงการการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้เสมือนจริงพิพิธภัณฑ์ไทย สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2562 
  • หัวหน้าโครงการวิจัย โครงการการพัฒนาแอพพลิเคชั่นพิพิธภัณฑ์เสมือนแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน: กรณีศึกษา 10 พิพิธภัณฑ์ของไทย
   สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2560
  • หัวหน้าโครงการวิจัย การพัฒนาระบบหุ่นยนต์สนทนาด้วย Line Messaging API ในการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีงบประมาณ 2560
  • ผู้ร่วมวิจัย การพัฒนามัลติมีเดียความจริงเสมือนสำหรับการเรียนการสอนทางไกลของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีงบประมาณ 2560
  • ผู้ร่วมวิจัย การเรียนการสอนด้วยมัลติมีเดียความจริงเสมือนสำหรับการนวดไทยเพื่อบำบัดโรค ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2561 (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  • หัวหน้าโครงการวิจัย  เรื่อง การพัฒนาดิจิตอลวิดีโอปฏิสัมพันธ์แบบอินโฟกราฟิกบนเว็บเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีงบประมาณ 2559
  • หัวหน้าโครงการวิจัย Muay Thai Card Game Exercise ทุนสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พ.ศ. 2558
  • ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านเกมออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
  • หัวหน้าโครงการวิจัย การพัฒนาโปรแกรมการเชื่อมโยงรูปปากในการออกเสียงพูดภาษาไทยสำหรับการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ปีงบประมาณ 2552 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

บทความวิชาการ

  • การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมภาษาแบบใช้ภาพสัญลักษณ์Computer Programming Using Icon-Based Programming Language (IBPL) วารสาร ECT journal วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 10 2557
  • การสอนพื้นฐานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมภาษาแบบใช้ภาพสัญลักษณ์. วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา Education and Communication Technology (ECT Journal)
   สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เล่มที่ 9 ปี 2557 หน้า 45-54
  • การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เกมออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วารสารวิชาการ Veridian E-journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 8ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม  – สิงหาคม 2558
  • การพัฒนาการ์ดเกมมวยไทยเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย วารสารวิชาการ Veridian E-journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม  – เมษายน 2560
  • การพัฒนาวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกราฟิกสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วารสารวิชาการ Veridian E-journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 12 ฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน  – ธันวาคม 2562
  • NEEDS FOR DEVELOPMENT OF AUGMENTED REALITY MULTIMEDIA FOR DISTANCE EDUCATION OF SUKHOTHAI THAMMATHIRAT OPEN UNIVERSITY, EDULEARN18 Proceedings, pp. 1070-1076.
  • การพัฒนาแอปพลิเคชันพิพิธภัณฑ์เสมือนปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีสภาพแวดล้อมเสมือนในมุมมอง 360 องศาและการสแกนภาพสามมิติ: กรณีศึกษา 10 พิพิธภัณฑ์ของไทย. Journal of Information Scie. Volume 38 Issue 1 (January – March 2020).  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/204969

ที่ปรึกษา

  • ผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • ผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ผู้ทรงคุณวุฒิ การวิจัยสมรรถนะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
  • คณะทำงาน นวัตกรรมครูตู้ (วิจัยชุดนิทานพัฒนาจิตใจเด็กไทย) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

อาจารย์พิเศษ

  • พ.ศ. 2558 อาจารย์พิเศษหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • พ.ศ. 2558 อาจารย์พิเศษประจำหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • พ.ศ. 2558 อาจารย์พิเศษประจำหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • พ.ศ. 2559 อาจารย์พิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร